آموزش تفسیر لاکپشت+(عکس)

این مطالب برگرفته از کتاب های عربی است

http://gpx-detector.ir/wp-content/plugins/newser/cache/85e64_l1.jpg

http://gpx-detector.ir/wp-content/plugins/newser/cache/8d7a5_l2.jpg

http://gpx-detector.ir/wp-content/plugins/newser/cache/dc138_l4.jpg

http://gpx-detector.ir/wp-content/plugins/newser/cache/829c7_l3.jpg

http://gpx-detector.ir/wp-content/plugins/newser/cache/eb518_l5.jpg